ASEAN  Learning School

การพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

                                                
                                             

                                                  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนด่านแม่คำมันำด้รับพิจารณาคัดเลือกจาก สพฐ. ให้ป็น ASEAN Learning school  
                                     ในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
: Spirit of ASEAN เพื่อเตรียมเยาวชนให้มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดี
                                      ของประชาคมอาเซียน  สามารถติดต่อสื่อสารและอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน
                                      และพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  


                                        
                                       
 

                                                 ศน.วุฒิศักดิ์ สังเวียนวงษ ผอ. สุรินทร์  เนียมแก้ว และครูลัฐิกา  ผาบไชย์ โรงเรียนด่านแม่คำมัน
                     เป็นตัวแทนของ สพป อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน ที่ิ้โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค
                   เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2555
   และมาดำเนินการที่โรงเรียนดังนี้

วันที่

กิจกรรม

การดำเนินงาน

5-15 มิถุนายน 2555

เตรียมการและัจัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม อาเซียนศึกษาทุกระดับชั้น

 
8- 15 มิถุนายน  2555 ผลิตสื่อเพลงอาเซียน  
ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2555 กิจกรรมร้องเพลงอาเซียน  
18 มิถุนายน 2555 การแต่งกายของประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียน  

    


 

19 มิถุนายน 2555 -ประชุมคณะครูปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
-วิพากษ์์หลักสูตรเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา
-แบ่งหน้าที่ครูรับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมอาเซียน จัดพร้อมกันทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
21 มิถุนายน 2555  -ประชุมชี้แจงผู้ปกครองรับทราบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 -ประชุมทางวิชาการ  ทบทวนการตรวจสอบเนื้อหา รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา
  ทุกระดับชั้น
 
     
     
     
     
     


                                                               
                                          
                                                             

  

      

 

กลับหน้าหลัก